Regulamin Yoga Balance - Joga Bytom

I. Opłaty

1.Pierwsze zajęcia w Yoga Balance są bezpłatne.

2.Karnet miesięczny kosztuje 80 zł (tylko Radzionków) lub 110 zł (Bytom + Radzionków) i uprawnia do uczestnictwa w dowolnej liczbie zajęć (za wyjątkiem zajęć warsztatowych) przez 30 dni od dnia aktywacji karnetu.

3.Karnet dwutygodniowy kosztuje 50 zł (tylko Radzionków) lub 60 zł (Bytom + Radzionków) i uprawnia do uczestnictwa w dowolnej liczbie zajęć (za wyjątkiem zajęć warsztatowych) przez 14 dni od dnia aktywacji karnetu.

4.Opłata za pojedyncze zajęcia wynosi 25 zł i można ją uiścić w formie przelewu na konto Yoga Balance przed lub po zajeciach.

5.Na życzenie wystawiamy rachunek.

6.Nie zwracamy wpłaconych pieniędzy.

 

II. Zdrowie

7.Wszelkie dolegliwości zdrowotne, mające wpływ na praktykę należy zgłosić w formie pisemnego oświadczenia.

8.W czasie zajęć należy przestrzegać zaleceń dotyczących problemów zdrowotnych, zapamiętać je oraz stosować się do nich przy każdym powtórzeniu ćwiczenia wymagającego dostosowania.

9.Prowadzącego należy poinformować również o ciąży lub menstruacji oraz o wszelkich dolegliwościach z tym związanych.

10.W przypadku wystąpienia jakichkolwiek dolegliwości w trakcie ćwiczeń (zawroty głowy, mdłości, bóle) należy przerwać wykonywane ćwiczenie i bezzwłocznie powiadomić o swoim samopoczuciu prowadzącego.

11.Yoga Balance nie ponosi odpowiedzialności za uaaktywninie się lub zaostrzenie schorzeń

i chorób, na które cierpią uczestnicy zajęć.

12.Ryzyko związane z możliwością powstania urazów ponosi wyłącznie uczestnik zajęć.

13.Yoga Balance nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków niezawinionych przez Yoga Balance. Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NW) uczestnicy mogą dokonać na koszt własny.

 

III. Zajęcia

13.Program zajęć stanowi całość. Uczestnicy realizują go dokładnie z instrukcjami prowadzącego. Jakiekolwiek sugestie i propozycje uczestników co do programu zajęć mogą być wprowadzone jedynie za zgodą prowadzącego.

14.Nie należy przystępować do ćwiczeń po kilkugodzinnym pobycie na pełnym słońcu, po uczestniczeniu w innych formach pracy z ciałem (także po masażu i saunie), po spożyciu alkoholu nawet w niewielkiej ilości.

15.Do ćwiczeń należy przystępować minimum 3 godziny po dużym posiłku i 2 godziny po małym. W trakcie ćwiczeń nie należy nic pić ani jejść. Niedozwolone jest również żucie gumy w trakcie zajęć.

16.Uczestnicy zajęć ćwiczą boso i powinni zapewnić sobie strój niekrępujący ruchów.

17.Wszelkie ćwiczenia wykonywać można jedynie na specjalnych matach do jogi. W razie braku maty, ćwiczenia wykonuje się na podłodze. Użycie standarowych karimat itp. jest zakazane.

18.Nie należy pomagać innym uczestnikom zajęć, chyba że następuje to na wyraźne polecenie prowadzącego.

19.Przed wejściem na salę ćwiczeń należy wyłączyć telefon komórkowy.

20.Po zakończeniu zajęć należy uporządkować salę odkładając używany sprzęt (maty, koce itp.).

21.Yoga Balance nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na sali, w tym za pozostawione ubrania i prywatne maty uczestników.

22.Yoga Balance zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do obowiązującego grafika zajęć, lub też odwołania zajęć po wcześniejszym podaniu odpowiedniej informacji.

23.Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu może doprowadzić do braku zgody na uczestnictwo w zajęciach.